בית משפט כלכלי יחל לפעול במחוז תל אביב 

הכנסת אישרה בחודש יולי 2010 את הצעת החוק להקמת בית משפט כלכלי או בשמה הרשמי: הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 59) (סמכות בעניינים כלכליים) התש"ע - 2010

בית המשפט הכלכלי יחל לפעול כמחלקה נפרדת בתוך בית המשפט המחוזי בתל אביב, החל מה-15 לדצמבר 2010, זאת בשל העובדה כי תל אביב מהווה את מרכז העסקים של ישראל ומקום מושבה של הבורסה ומרבית השחקנים במשק הישראלי, ובאופן טבעי מרכז בית המשפט המחוזי בתל אביב, את מרבית התיקים הכלכליים.

הרציונל בבסיס הקמתו של בית המשפט הכלכלי, הינו יצירת תשתית קבועה של מערכת שיפוט יעילה ומקצועית שבה ידונו מרבית העניינים הנעוצים בדין הכלכלי, דבר שיגרום לאחידות ועקביות בפסיקה בתחומים אלו, ולהקטנת אי הוודאות והגברת היציבות בתחום הכלכלי.

כאמור בדברי ההסבר להצעת החוק, בית המשפט הכלכלי יעסוק בעניינים כלכליים שעיקרם נעוץ בחוק החברות, חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות וחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות. כך למעשה יעסוק בית המשפט הכלכלי במרבית ההליכים השיפוטיים בתחומי האכיפה הפלילית, המינהלית והפרטית בדיני חברות ובדיני ניירות ערך. בית המשפט הכלכלי יהיה בעל הרכב קבוע של שלושה שופטים מקצועיים, והוא ירכז את כל ההליכים הפליליים והאזרחיים הנעוצים בדין הכלכלי, ביחס לחברות פרטיות וציבוריות. כמו כן ידון בית המשפט הכלכלי בעתירות מינהליות בקשר עם החלטת רשות ניירות ערך, והחלטת רשם החברות, עתירות או ערעורים על החלטות הבורסה לניירות ערך בתל אביב, והחלטות ועדת משמעת לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות. כמו כן יעסוק בית המשפט הכלכלי בתביעות אישיות, נגזרות וייצוגיות בתחומים האמורים. אחד מן החידושים הגדולים בהקמת בית המשפט הכלכלי, הינו בתחום התביעה הייצוגית והתביעה הנגזרת. על פי הצעת החוק, אם בית המשפט הכלכלי אישר  תביעה ייצוגית או נגזרת הנובעת מזיקה לנייר ערך או לקרן נאמנות, לא ניתן יהיה לערער על קביעתו זו של בית המשפט הכלכלי לבית המשפט העליון.

המשמעות היא שהחלטתו של בית המשפט הכלכלי בעניין זה, קרי אישור ניהול תביעה שהוגשה כייצוגית או נגזרת, תהיה סופית. אולם בית המשפט הכלכלי יוכל לקיים דיון חוזר על החלטה כאמור, לבקשת בעל הדין, וזאת בהרכב של שלושה שופטים.   על פי הצעת החוק, עניינים כלכליים אשר החל הדיון בהם טרם הקמתו של בית המשפט הכלכלי וכניסתה לתוקף של הצעת החוק, ימשיכו להיות נדונים בפני אותו בית משפט שהחל לדון בהם, זאת כדי למנוע את הצורך בלימוד מחדש של כל פרטי העניין על ידי המותב החדש אליו יועבר הדיון. ואולם במקרים בהם טרם החל הדיון באותם עניינים כלכליים המסורים לבית המשפט הכלכלי, יעבור הדיון לבית המשפט המוסמך לדון בו, קרי לבית המשפט הכלכלי.  לאחרונה פורסם כי לבית המשפט הכלכלי מונו שלושה השופטים שכיהנו עד כה בבית המשפט המחוזי בתל אביב השופטת דניה קרת מאיר אשר מתמחה בדיני מיסים, השופטת רות רונן המתמחה בעיקר במשפט מינהלי ובתביעות ייצוגיות, והשופט חאלד כבוב המתמחה בתחום הפלילי ובתיקים פליליים בניירות ערך

גליון מס' 19 - פברואר 2012
גליון מס' 18 - נובמבר 2011
גליון מס' 17- אוגוסט 2011
גליון מס' 16- אפריל 2011
גליון מס' 15- דצמבר 2010
ידיעון מס' 14 - אוקטובר 2010
היקף אחריותו של רואה חשבון במסגרת הכנת דו"חות כספיים  <<
בית משפט כלכלי יחל לפעול במחוז תל אביב  <<
הגבלת הזכות לערער על החלטה המאשרת תביעה כייצוגית  <<
הרמת "מסך ההתאגדות" וחיוב מנהלים באחריות אישית ייעשה במקרים חריגים בלבד  <<
ידיעון מס' 13 - יוני 2010
ידיעון מס' 12 - מרץ 2010
ידיעון מס' 11 - דצמבר 2009
ידיעון מס' 10 - יולי 2009
ידיעון מס' 9- מרץ 2009
ידיעון מס' 8 - נובמבר 2008
ידיעון מס' 7 - יולי 2008
ידיעון מס' 6 - אפריל 2008
ידיעון מס' 5 - ינואר 2008
ידיעון מס' 4 - ספטמבר 2007
ידיעון מס' 3 - מאי 2007
ידיעון מס’ 2 - ינואר 2007
ידיעון מס' 1 - ספטמבר 2006
רונן עדיני       משרד עורכי דין
היצירה   3,          בית ש.א.פ.
רמת גן                      52521
טל.          972-3-6139696
פקס.       972-3-6139697
office@ronenadini.co.il
        created by CyberServe כתב אי - אחריות כל הזכויות שמורות לרונן עדיני © 2007